Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Jsme krásná, barevná a moderně vybavená vesnická škola, ve které se nyní vzdělává 93 žáků v šesti třídách a pěti postupných ročnících. Náš ŠVP vychází z myšlenky otevřenost pro všechny. Respektovali jsme zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Základní filosofií školy je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace. Toho všeho dosáhneme smysluplností učení a různorodými metodami práce (projektové vyučování, spolupráce s malotřídními školami v okolí, výuka podle ŠVP, sportovní klání a soutěže, kulturní akce v obci apod.). Vyučujeme matematiku dle profesora Milana Hejného, vedeme žáky k obhajování vlastních postupů, ke komunikaci, k logickému myšlení.

Naše hlavní cíle

 • chceme ,aby žáci chodili do školy rádi a byli hrdí na svoji školu
 • chceme,aby mohli vyjadřovat otevřeně své názory a měli prostor pro otázky
 • chceme je vést k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení

Náš  školní vzdělávací program (ŠVP) jsme nazvali

"Škola pro zvídavé"

Na co všechno jsme myslili a proč jsme zvolili název Škola pro zvídavé nejlépe vysvětlí naše desatero.

 1. Vytvářet pohodové školní prostředí - porozumět si navzájem.
  Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři.

 2. Zdravě učit - porozumět potřebě vzdělávat se.
  Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie- vytváříme v žácích schopnosti ( kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili.

 3. Vychovávat dětskou osobnost a porozumět jí.
  Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení v rámci vánočních besídek

 4. Integrovat - porozumět všestrannému vzdělávání.
  Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat.Na škole pracují asistenti pedagoga.

 5. Vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi.
  Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení.

 6. Sportovat a pořádat ozdravné pobyty - porozumět přírodě i sobě.
  Plaveme, bruslíme, bobujeme, jezdíme na kolech , kolečkových bruslích,hrajeme fotbal a vybíjenou.

 7. Mít partnery v zahraničí - porozumět našemu postavení v Evropě.
  V rámci projektu eTwinning bychom chtěli spolupracovat se školami zemí EU.

 8. Mít preventivní program - porozumět nebezpečí ulice.
  Organizujeme přednášky pro děti i učitele, nabízíme neobvykle velký výběr programů pro volný čas, výlety, vycházky, soutěže. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky.

 9. Komunikovat s veřejností - porozumět si s partnery školy.
  Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole.Vítáme odezvu okolí.

 10. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání - porozumět nutnosti celoživotního učení.
  Dbáme o profesní růst našich pedagogů,podporujeme jejich zájem o další vzdělávání.