Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

Konzultace a podpora dětem i rodičům v době distanční výuky:
Služba vzdálené podpory_žlutý.jpg

Vážení rodiče,

pojem „šikana“ Vám jistě není neznámý. Mohlo by se zdát, že školáci ve věku Vašich dětí a nadto žijící ve vesnici jako je ta naše, jsou před tímto strašidlem moderní společnosti uchráněni. Uvědomme si však, že jsou známy případy malých agresorů, jejichž věk nás přinejmenším zaráží. Také je třeba si uvědomit, že děti dříve nebo později naši vesnickou školičku opustí a dostanou se do zcela nového a dosud nepoznaného světa velké městské školy. Proto je my, pedagogové, ale hlavně Vy, rodiče, musíme připravit na setkání s nepřeberným množstvím lidských charakterů,  chování, nálad a činů. Nabízíme Vám zde několik převzatých rad a věříme, že jim věnujete vítanou pozornost.

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem  vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc.      

Mapa je dostupná na této web. stránce:

https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/

Rady rodičům oběti

Jestliže zjistí, že jejich dítě bylo šikanováno, je třeba všeho nechat a udělat, co jen mohou, aby mu co nejrychleji a co nejúčinněji pomohli.
Některé z následujících rad platí bez výjimky, u jiných se musí rodiče sami rozhodnout, zda odpovídají dané situaci.

 1. Ujistěte dítě svou podporou a ochranou.
 2. Zaznamenejte přesně, co se stalo. Snažte se získat, co nejúplnější obraz.
 3. Jde-li o velmi vážné ubližování, neposílejte dítě do školy, dokud nemáte jistotu, že se věc řeší správným způsobem.
 4. Oznamte neprodleně šikanu třídnímu učiteli.
 5. Žádejte představitele školy, aby vám ihned sdělil, jak hodlá postupovat. Škola je povinna zajistit dítěti bezpečí.
 6. Sejděte se s rodiči agresora a požádejte je, aby své dítě usměrnili.
 7. Je-li to možné, zajistěte dítěti ochranu. Např. proti šikanování cestou do školy a ze školy.
 8. Dokud nebude záležitost vyřešena, denně ji sledujte, s dítětem o ní mluvte.
 9. V případě potřeby navštivte odborníka (psychologa, lékaře)

Šikana - rady rodičům (obecně)

Nikdo, žádný rodič nemá jistotu, že se jeho dítě nestane obětí šikany. Obětí šikanování se může stát každý. Jednou proto, že je příliš chytrý, jindy proto, že chytrý není.

Nepřehlédněte varovné signály!

Děti, které se staly obětí šikany se často nacházejí v krajní nouzi. Potřebují pomoc od svých rodičů, ale většinou si o ni sami nedokáží říct. Dítě mívá strach z pomsty, pokud by o šikaně někomu řekl. Proto je důležité, aby rodiče byli vnímaví a rozpoznali, že s dítětem není něco v pořádku. Při podezřelých projevech by se měli rodiče pokusit k dítěti přiblížit a získat jeho důvěru.

PODEZŘELÉ PROJEVY:

 • Za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády.
 • Dítě je zaražené, posmutnělé, nemluví o tom, co se ve škole děje.
 • Špatně usíná a spí, zdají se mu strašné sny.
 • Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu.
 • Často ho před odchodem do školy nebo po příchodu pobolívá hlava, břicho apod. 
 • Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami.
 • Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými pomůckami apod..
 • Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění.
 • Často nevychází s kapesným, ztrácí ho.
 • Vyhrožuje sebevraždou.

Existují také případy, kdy se dítě se svým trápením svěří rodičům hned na počátku. V tomto případě by měli rodiče naslouchat , projevovat citovou podporu a brát zcela vážně vše co dítě řekne.

Alternativy postupu rodičů

1. Poskytněte dítěti maximální oporu a ochranu – zorientujte se ve vnějším obraze šikanování, povídejte si s dítětem o průběhu situace, ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že se svěřilo.

2. Oba rodiče by měli navštívit ředitele a třídního učitele - informovat pedagogy o tom co se stalo, zjistit, zda je škola schopna poskytnout kvalifikovanou odbornou pomoc. Je nutné se přímo zeptat, zda mají pedagogové odborné zkušenosti. Zeptat se, jak bude pedagog šikanu šetřit, jak bude chránit vaše dítě, jak najde vhodné svědky atd.. Od pedagogů můžeme nejčastěji získat tyto tři odpovědi:

a) Škola s vámi hraje poctivou hru, ráda by pomohla, přiznává však, že nemá odborné zkušenosti. Zde nelze pedagogům nic vyčítat. Domluvte se, že společně najdete odborníka a stanovte, jak budete dále pokračovat. Nepokoušet se o žádné neodborné zásahy.

b) Škola spolupracuje s odborníkem, nebo má odborně vyškoleného pedagoga. To je zatím nejlepší varianta. Zde je vhodné domluvit se s odborníkem na dalším postupu.

c) Škola nejeví zájem o řešení, nebo tvrdí, že problém zvládne a vyřeší ho, ale nepřesvědčí vás o tom. Může se stát, že škola bude situaci zlehčovat, a může dojít i k obviňování oběti. Zde mohou rodiče reagovat takto:

 • kategoricky odmítnou neodborný zásah
 • požadují odbornou pomoc, informují školního inspektora, či pracovníka školského úřadu
 • přeřadí dítě na jinou školu

3. Podle situace ve škole, ale i dalších okolností můžete uvažovat o dalších opatřeních:

 • navázat kontakt s odborníkem:
 • návštěva pedagogicko-psychologické poradny
 • návštěva střediska výchovné péče
 • návštěva jiného poradenského zařízení (Fond ohrožených dětí, Centrum prevence, Bílý kruh bezpečí…).
 • zajistit ochranu dítěte na cestě do i ze školy
 • při pokročilé šikaně lze podat trestní oznámení na agresory, na policii

4. V jakékoliv situaci Vaší bezradnosti se můžete obrátit na LINKU BEZPEČÍ

Nové číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. 

Bezplatná nonstop telefonická služba dostupná na lince 116 000

V Přerově vznikla pobočka Centra komplexní péče - Podané ruce o.p.s.

Společnost Podané ruce pokryje svými službami Přerov a okolí. Vznikla  nová pobočka Centra komplexní péče, která bude pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením návykového chování.

Co nabízí:

 • poradenství a léčbu v oblasti hazardního hraní a jiných nelátkových závislostí.
 • možnost navštívit bezplatnou a anonymní službu, která je poskytnuta bez větších průtahů

Pro koho:

 • Pro klienty od 15 let
 • Děti mladší 15 let v doprovodu rodičů
 • Poradenství pro rodiče, partnery, rodinné příslušníky osob, které mají problém v oblasti hazardního hraní nebo jiné nelátkové závislosti např. závislost na internetu, na mobilu nebo počítačových hrách

Pobočka CKP v Přerově

Kontakt: Bc. Michal Ošťádal
Palackého 27
750 02 Přerov
T: +420 770 174915
E: ostadal@podaneruce.cz

Provozní doba PÁ 08:00 – 16:00 *po předchozí telefonické domluvě


Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to jako:

 • trestný čin omezování osobní svobody (§ 231),§
 • trestný čin§ vydírání (§ 235),
 • trestný čin loupeže (§ 247),§
 • trestný čin ublížení na§ zdraví (§ 221),
 • trestný čin poškozování cizí věci (§ 257),§
 • trestný čin§ vzbuzení důvodné obavy.

Aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let. K trestní odpovědnosti osob mladších 15 let nedochází, mohou být však postiženy jinak nebo mohou být postiženi jejich rodiče.

Ale ani rodiče pachatele šikanování nemusejí být zcela beztrestní. Trestní zákon stanoví odpovědnost rodičů, kteří zanedbávají výchovu dětí. Trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže (§217, trestního zákonu) se dopouští i ten, kdo vydá, byť z nedbalosti, osobu mladší 18 let nebezpečí zpustnutí tím, že jí umožní vést zahálčivý nebo nemravný život.

Rady rodičům agresora

Reakce obou rodičů má dítěti dát najevo, že se provinilo proti řádu, který je nad lidmi. Dítě by se mělo oběti omluvit, je-li to možné, nějak odškodnit. Rodiče by se měli omluvit rodičům oběti a ujisti je, že udělají vše proto, aby se věc neopakovala.

10 pravidel, jak pomoci Vašemu dítěti odmítat alkohol a drogy

1. Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Pak s Vámi bude otevřeně hovořit. Umět dítě vyslechnout a pochopit ho neznamená ale vždy přistupovat na jeho stanovisko.

2. Opatřete si spolehlivé informace o alkoholu a drogách. Jestliže bude dítě nějakou drogu obhajovat, nabídněte protiargumenty. Nepodceňujte alkohol ani tabák, v dětství a dospívání jsou zvlášť nebezpečné. Navíc zkušenosti s nimi v časném věku zvyšují riziko problému s jinými návykovými látkami v budoucnu.

3. Posilujte sebevědomí dítěte. Nešetřete pochvalou, když ji dítě zasluhuje. Pokud kritizujete, kritizujte chování ("nelíbí se mi, že děláš..."), ne osobní vlastnosti ("jsi hrozný..."). Dávejte dítěti najevo, že ho máte rádi. Sebevědomý člověk dokáže lépe odolat špatné společnosti i návykovým látkám.

4. Předcházejte nudě. Měli byste mít přehled, kde dítě je a co dělá, a uvažovat o jeho denním programu a životním stylu. Můžete posílit vazbu dítěte na rodinu a kvalitně trávit volný čas společně. také můžete najít dítěti kvalitní sportovní aktivity.

5. Vytvořte "zdravá" rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně a tato pravidla dodržovat. Děti z rodin, kde žádná pravidla neexistují a kde vládne chaos, nebývají šťastné. "Zdravá" rodinná pravidla snižují riziko různých problémů včetně problémů s alkoholem a drogami.

6. Buďte pro dítě dobrým vzorem. Myslete na své zdraví a tělesnou i duševní kondici, rozvíjejte vlastní kvalitní zájmy. Význam při výchově mají i určité morální a etické zásady rodičů.

7. Pomozte dítěti vzdorovat tlaku nevhodné společnosti a najít mu společnost vhodnou. Dítě by mělo vědět, že v určitých situacích má právo a dokonce povinnost nesouhlasit se staršími lidmi a odmítnout. Existují různé způsoby odmítání pro různé situace. Účinnou ochranou před nevhodnou společností je dobrá vrstevnická skupina.

8. Spolupráce v rámci rodiny. I v případě, že jsou rodiče dítěte rozvedeni, měli by se ve vlastním zájmu i v zájmu dítěte umět dohodnout v záležitostech výchovy. Potřebná je také domluva v širší rodině, např. s prarodiči dítěte.

9. Spolupracujte s dalšími dospělými. K nim patří učitelé, sousedé nebo rodiče kamarádů Vašeho dítěte. Můžete se navzájem informovat a při výchově dětí si navzájem pomáhat.

10. Umějte rozpoznat problémy s návykovými látkami. Čím dříve problém rozpoznáte a čím dříve ho začnete řešit, tím lépe.