Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Historie

Historie

První zmínky o školství v Radslavicích sahají v historických pramenech do roku 1784 či 1785. Škola byla vytvořena jako filiální /pobočka/ farní školy v Pavlovicích. Původní radslavická škola sloužící do roku 1884, bylo malé stavení s jedinou třídou a dvěma světnicemi pro učitele. Ve třídě bylo sedm až osm lavic pro chlapce a taktéž pro děvčata. V každé lavici sedělo sedm až osm dětí.Prodloužení školní docházky a přírůstek obyvatel zvýšil počet žáků dosud jednotřídní radslavické školy natolik, že dosavadní jednotřídní škola již nedostačovala. Počet žáků kolem r. 1880 v této třídě dosahoval až 120 žáků.Po založení Grymova (1787) sloužila radslavická škola až do r. 1975 školákům jen z Radslavic a Grymova. S přírůstkem obyvatel přibýval i počet žáků. V r. 1830 jich bylo 69, v r. 1843 již 90 .Říšskými zákony z let 1869 až 1870 přešlo školství ze správy církevní do správy státní a povinná školní docházka byla prodloužena do 14 let. Pro dozor nad školami byly vytvářeny místní školní rady.

Tato první národní škola byla výnosem Královské moravské zemské školní rady ze dne 2. 7. 1884 rozšířena na dvojtřídní. Ve staré škole ale nebylo místo pro dvě třídy, proto byl zakoupen dům č. 5 i se zahradou za 1800 zlatých. Na tomto místě byl položen a 26. 4. 1884 vysvěcen základní kámen ke stavbě nové školy. Za sedm měsíců 21. 10. 1884 , v den svaté Uršuly, byla škola vysvěcena a dána k užívání.Občané se rozloučili se starou školou ,u níž promluvil školní inspektor Šikola,potom se odebrali k nové školní budově,kde řečnil mladý učitel František Slaměník.Školu vystavěl přerovský stavitel Vilém Žák za starostování Františka Bařiny č.8.Vyučování v nové školní budově započalo 6.listopadu 1884.Správcem školy se stal Jan Janda ,kterému byl přidělen mladší učitel Ludvík Drbal.

Nová školní budova byla na svou dobu velmi moderní a byla chloubou tehdejších Radslavic. V prvém poschodí byly 2 třídy a kabinet, v přízemí byt řídícího učitele a byty učitelů. Na stavbu si obec půjčila od Hypotéční banky v Brně 18 000 zl. Na stavbě se podílela i obec Grymov, jak to dosvědčoval nápis pamětní desky: " Budovu tuto věnují obce Radslavice a Grymov r. 1884 ke vzdělávání mládeže". V r. 1922/23 byl postaven tzv. učitelský dům č. 111 (kde je dnes Slaměníkova mateřská škola ), který měl sloužit i pro učitele obvodní měšťanské školy, kterou obec Radslavice zamýšlela postavit, ale pro odpor okolních obcí k tomu nedošlo. Po přestěhování učitelů do č. 111 se z uvolněných prostor vytvořila 3. třída a radslavická škola se od r. 1923 stala trojtřídní. Ve školní budově zůstal byt ředitele školy.) Za prvé republiky byla zavedena povinná školní docházka do měšťanské školy pro žáky 11 až 14 let. Platilo to však pouze pro žáky z obcí, z nichž do měšťanky nebylo dále než 5 km. A jelikož z Radslavic bylo do nejbližší měšťanky dále ( do Přerova), část žáků zůstávala i po 11. roku na radslavické škole a na ní dokončila povinnou školní docházku.

A léta plynula,střídaly se děti a střídali se i učitelé.Také budova byla v průběhu let opravována i přestavována. Nejvíce utrpěla za 2.světové války.Vyučovalo se nepravidelně, v zimních měsících nebylo čím topit.Přestalo se učit zeměpisu a občanské nauce, omezila se výuka jazyka českého a dějepisu.Byla zavedena povinná výuka jazyka německého od 1.třídy .Učilo se 35 hod.jazyka německého týdně.V únoru 1945 byla škola zabrána pro ubytování českých pracovních čet,později německými jednotkami na ústupu.Školní budova zůstala po osvobození ve špatném stavu.

Po osvobození pokles žáků způsobil, že v letech 1947 až 1953 byly na zdejší škole otevřeny jen 2 třídy (ve školním roce 1947/48 bylo 70 žáků). Když počet žáků v r. 1953 dosáhl 100, byly v místní škole zřízeny 3 třídy, později 4 a ve školním roce 1963/64 dokonce 5 pro 123 žáků. Pak opět počet žáků klesal, takže klesal postupně počet tříd až na tři ve škol.r. 1973/74 ( kdy bylo 69 žáků). Po sloučení MNV v r. 1974 bylo pro šk.rok 1974/75 přistoupeno k tzv. koordinaci škol radslavické a sušické, kdy 1.4. a 5. ročník byl vyučován v samostatných třídách v Radslavicích (z integrovaných obcí Radslavice, Sušice, Grymov a Oldřichov), a 2. a 3. ročník navštěvovali žáci z uvedených obcí v Sušicích. Počínaje šk.r. 1976/77 však škola v Sušicích byla zrušena a školáci z uvedených obcí docházeli do radslavické školy. Oldřichovští školáci však pouze do 1.9.1983, kdy již od 1.třídy chodí do osecké školy.

Ve školním roce 1976/1977 navštěvovalo školu 88 žáků 1.-5.roč.z Radslavic,Grymova,Sušic a Oldřichova.Rok 1978/79 byl posledním,kdy do zdejší školy docházeli i žáci 5.ročníku.Škola se stala čtyřtřídní. V tomto roce bylo započato s generální opravou celé školní budovy. Tyto práce byly plánovány tak,aby se škola při svém stoletém výročí v roce 1984 zaskvěla v plné kráse. Byla přistavěna jedna učebna ,nové šatny,kotelna na elektřinu ap. V roce 1985 dosáhl počet žáků 125 / v 1.-4.ročníku/. To bylo nejvíce za posledních 40let.Postupně docházelo k úbytku žáků. Od roku 1996/97 se vyučuje podle osnov učebního programu Základní škola č.j.16847/96 s jedním cizím jazykem od 1. třídy - jazyk anglický. Od 1. září 2008 učíme podle vlastního  vzdělávacího programu ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Dnes navštěvuje školu 81 žáků v 1.- 5.roč. Škola je pětitřídní.

K velkým politickoekonomickým změnám došlo v průběhu roku 1989/90 a tato skutečnost se projevila velmi silně i ve školství. Nepolitičnost rozvázala učitelům ruce,umožnila jim rozvinout své pedagogické umění,používat nové formy práce,vytvářet volnější vztahy mezi učiteli a žáky,naplňovat vyučovací jednotky pohybem,hrou,rozmanitými formami výuky.

Dnešní budova školy je pečlivě udržovaná. Zahradu,která je osázená okrasnými dřevinami, využívají žáci v době vyučování i odpočinku. V přízemí budovy jsou dvě prostorné místnosti školní družiny, velká přístavba šaten, kabinet, ředitelna, sociální zařízení a kotelna. V prvním poschodí se nacházejí 4 učebny, sborovna, sociální zařízení. Ve druhém poschodí se nachází velký sál a počítačová učebna vybavená 15 moderními počítači. Na školní zahradě je velká Přírodovědná učebna, kterou žáci využívají v teplých dnech na výuku venku. Hned vedle, už ve volné přírodě, je hřiště a koupaliště. Také vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Učebny s interaktivními tabulemi, počítače, stoly na stolní tenis, velké míče k sezení i cvičení, pianina, keramická pec a pod.

Žáci mají možnost pracovat v mnoha zájmových útvarech, které jim škola nabízí, také se pravidelně zúčastňují ozdravných pobytů doma i v zahraničí. Již téměř tradicí se staly některé akce mimoškolních aktivit. Patří mezi ně např. školní dětský karneval, vánoční besídky, kulturní programem na Cyrilometodějských slavnostech, vítání občánků, účast na pietních aktech, besedách s důchodci. Děti se také zapojují do sportovních akcí, jako např. turnaj ve vybíjené v Prosenicích, turnaj v minikopané v Přerově. V zimních měsících pořádá škola výlet za sněhem na Tesák.. Pro žáky 5. roč. bývá tradičně zorganizován dvoudenní výlet do Prahy s návštěvou muzikálu, prohlídkou kulturních památek, muzeí apod. Celoročně se děti vzdělávají v dopravní výchově v dopravním kroužku a na IVS Technik v Přerově, kde probíhá teoretická i praktická výuka. Svých nabytých vědomostí využívají v dopravní soutěži na místním dopravním hřišti za účasti žáků i z jiných škol. Žáci z celé školy se zapojují do sběru odpadových surovin a léčivých bylin.Na škole pracuje také preventista soc. patologických jevů. Také tradiční školní ples bývá zpestřen tanečním vystoupením žáků školy. Na škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy, které přispívá na veškerou dopravu žáků, na různé sportovní a kulturní akce a školy v přírodě.

Naše škola učí děti logice řešení problémů, rozvíjí celou škálu jejich osobnosti - od rozumové po citovou. Profiluje se výukou matematiky dle prof.Hejného, učí žáky diskutovat, pracovat s chybou jako nástrojem učení, obhajovat svůj názor, dělat důležitá rozhodnutí. Snaží se, aby se naši žáci v životě uplatnili, nebáli se, hledali různé možnosti řešení. Děti se u nás také učí budovat vztahy, vytvářet přátelství. Naše škola s nimi pracuje týmově a přátelsky. Rozvíjíme Komenského myšlenku "ŠKOLA HROU". Školní družina nabízí širokou škálu zájmových kroužků: pěvecký sbor, hru na flétnu, tanečky, dramatický kroužek, dopravní, přírodovědný, dále oblíbenou anglickou konverzaci a začínáme s němčinou.

Na zdejší škole pracuje 15 pedagogických pracovníků, 1 účetní+vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a 2 školnice. Od ledna 2003 má škola právní subjektivitu, zřizovatelem je Obec Radslavice, která zabezpečuje veškeré náklady na provoz školy. V roce 2004 byla budova plynofikována a v roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Byla vybudována nová počítačová učebna v prostorách bývalé půdy a vybudován bezbariérový přístup. V sedmi učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Ředitelé školy od založení po současnost

 • 1835 - 1849: Ignác Pitron
 • 1849 - 1872: František Kobliha
 • 1872 - 1881: František Študent
 • 1881 - 1882: František Koutný
 • 1882 - 1890: Jan Janda
 • 1890 - 1912: Leopold Veselý
 • 1912 - 1922: Josef Zikmund
 • 1922 - 1923: Stanislav Taufer
 • 1923 - 1937: František Sehnal
 • 1937 - 1938: Josef Barvík
 • 1938 - 1950: Stanislav Taufer
 • 1950 - 1972: Bohumil Barbořík
 • 1972 - 1978: Libuše Lorenčíková
 • 1978 - 1991: Gabriela Vaculínová
 • 1991 - 2018: Eliška Petrášová
 • 2018 - současnost: Ivana Zenáhlová